ขอบเขตการทำโครงงานกลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2553

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

          ตลอดปีการศึกษา


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ได้ทราบถึงพฤติกรรมและความรู้ในการปฏิบัติตนที่ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.      ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากได้มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: