ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมวางแผนระดมสมองคิดหัวข้อเรื่อง

                   2. ตัดสินใจเลือกเรื่องที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการและความสามารถที่จะทำได้

                   3. ประชุมวางแผนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน

                   4. ศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและเว็บไซท์

                   5. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนที่จะตอบแบบสอบถาม

                   6. ออกแบบเครื่องมือแบบสำรวจการปฏิบัติตนบนพื้นฐานความพอเพียง

                   7. นำแบบสำรวจที่ออกแบบมาเสนอครูที่ปรึกษา

                    8. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครูที่ปรึกษา

9. ดำเนินการสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจการปฏิบัติตนบนพื้นฐานความ

พอเพียง จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน โดยทีมงานเป็นผู้ดำเนินการ

                   10. สรุปผลข้อมูลที่เก็บมา

                   11. นำสรุปผลข้อมูลเสนอครูที่ปรึกษา

                   12. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษา

                    13. เปิดโอกาสให้เพื่อนได้เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนบนพื้นฐานความพอเพียงผ่านทางเว็บไซต์ http://grou.ps/anubantak/

                   14. ออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวทางการดำรงตนบนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

          15. นำแผ่นพับที่ออกแบบเสนอครูที่ปรึกษา

                   16. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษา

                    17. เผยแพร่แผ่นพับความรู้แนวทางการดำรงตนบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อเป็นการ รณรงค์เชิญชวนและสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   18. จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มส่งครูที่ปรึกษา

                   19. นำเสนอสรุปผลการทำโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งเปิดโอกาสช่องทางการเรียนรู้  และรับฟังข้อเสนอแนะผลงานจากเพื่อนๆ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

                             19.1 นำเสนอเป็นรูปเล่ม

                             19.2 นำเสนอเป็นแผ่นพับ

 

 

                             19.3 นำเสนอผ่านเว็บไซต์ https://anubantak.wordpress.com/  www.krunong.com และ http://grou.ps/anubantak/

                   20. เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้สนใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

  1. แบบสำรวจการปฏิบัติตนบนพื้นฐานความพอเพียง
  2. แผ่นพับความรู้แนวทางการดำรงตนบนพื้นฐานความพอเพียง

 สถิติที่ใช้ศึกษา

          ค่าร้อยละ

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: