ที่่มาและความสำคัญ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 เป็นเวลาสิบกว่าปีผ่านมา หลักความคิดในเรื่องนี้คือการระดมความคิด การทำงานอย่างมีทิศทางและเป้าหมายสร้างสรรค์ เพื่อส่วนรวมและความยั่งยืน ซึ่งต้องถือว่ามีความหมายสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด หลักความคิดว่าด้วย เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเสมือนจุดประกายให้เกิดความตื่นตัว ร่วมมือร่วมใจกันคิดค้นแสวงหา ทำความเข้าใจทั้งในระดับความคิดและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามสภาพความเป็นจริงของสังคมวัฒนธรรมไทย

          เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอนุบาลตากนี้ เป็นความพยายามส่วนหนึ่งของทีมงานของเราที่มีความตระหนักเห็นว่าหลักความคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่านี้ มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตทุกระดับไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นความต้องการของครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากอย่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความหมายเป็นทั้งมาตรการรีบด่วนและในขณะเดียวกันเป็นการฟื้นฟูและวางรากฐานทางจิตสำนึกและวัฒนธรรมเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพของชีวิตแบบยั่งยืนในอนาคต  

          จากการสังเกตที่ผ่านมา นักเรียนบางคนมีการใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัด ฟุ่มเฟือยและใช้ของไม่คุ้มค่า แต่ก็มีนักเรียนอีกบางส่วนที่มีการประหยัดอดออม รู้จักเลือกใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า จึงทำให้ทีมงานของเราต้องการที่จะศึกษาข้อมูลในการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์แนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องต่อไป จากความเป็นมาดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมงานของข้าพเจ้าทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อที่จะทำให้นักเรียนจะได้มีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งทีมงานของเราทุกคนมีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำโครงงานนี้

Advertisement

2 responses to this post.

  1. ดีมากๆค่ะ เป็นโครงการที่มากๆค่ะ

    ตอบกลับ

  2. Posted by เด็กหญิงปวีณนุช มีมานะ on พฤศจิกายน 19, 2010 at 1:54 am

    ดีมากๆ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: