วัตถุประสงค์          1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนของนักเรียนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
          2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้นักเรียนดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม
          3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: